การอ้างอิงราคากลาง ตามมาตรา 4 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoPs)
หัวข้อเรื่อง เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
   

การถ่ายทอดความรู้
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

สรุปข้อซักถาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

แนวทางปฏิบัติ
การจัดซื้่อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน