ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 32 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖๕แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสารขนาด๑๒ที่นั่งดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า๒๔๐๐ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า๙๐กิโลวัตต์จำนวน๑คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรายการรถโดยสารขนาด12ที่นั่งดีเซลปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์จำนวน1คัน
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยศูนย์แม่ริม
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖๕แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
ประกวดราคาเช่าโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
ร่างขอบเขตงานtorประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ประจำปีงบประมาณพศ๒๕๖๕แบบมีเงื่อนไขด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างกลุ่มอาคารอุทยานการศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชศูนย์แม่ริม
ร่างขอบเขตงานประกวดราคาเช่าโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา๒๕๖๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ebidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อกลุ่มอาคารเรียนรวมคณะครุศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการศูนย์แม่ริม

 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2563
กองการพัสดุร่วมกับกองคลังจัดสัมมนา "การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ห่างไกลความเสี่ยง"

กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ พอเพียงโควิด” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

   
กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
   
การให้ความรู้ด้านการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 2019 (โควิด-19) พร้อมจัดทำข้อมูลระบบ
Application ระบบจัดการฐานข้อมูล ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ ก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564
   
กองการพัสดุ ทำสัญญาจ้างงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
 

15-Sep-2021 ปฏิทินผู้อำนวยการ ::


 
end-1